Joanna Jankowska-Siwek
NOTARIUSZ
Maciej Siwek
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA
Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.
Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Zapraszamy do naszej siedziby:

Godziny Otwarcia Kancelaria Notarialna Gdańsk
Dane kontaktowe:

(kliknij na mapę, aby zobaczyć powiększenie)

Kancelaria Notarialna Gdańsk, Gdynia, Sopot


Piekarnicza nr 12 b
80-126 Gdańsk

tel./fax (058) 322-32-22
email: maciej.siwek@notariat.gdansk.pl